Σεμιναριακές συναντήσεις:  Νόμισμα, κρίσεις, αναπαραστάσεις του οικονομικού.   

Σε σχέση με τα ορόσημα υλοποίησης του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου του TransMonEA, πραγματοποιούνται σεμιναριακές συναντήσεις προκειμένου για τη συζήτηση των ερευνητικών συμπερασμάτων αλλά και την συμπερίληψη νέων οπτικών, που εμπλουτίσουν τις υπό διαμόρφωση υποθέσεις εργασίας.

 

1ος Θεματικός κύκλος 2020-2021: Διακρατική ανάλυση της Μεγάλης Ύφεσης και εθνικά παραδείγματα. Ποσοτικοποιήσεις και εννοιολογήσεις, από το διεθνές στο τοπικό.

Παρουσίαση, ανάλυση και εννοιολογική πλαισίωση του υπό μελέτη τεκμηριακού υλικού, από το τοπικό στο διεθνές. 

 

2ος Θεματικός κύκλος 2021-2022: Οι συντελεστές της οικονομίας. Θεσμοί και δίκτυα προσώπων.

Διερεύνηση του ρόλου των οικονομικών θεσμών, και των προσώπων που τους απαρτίζουν,  στην αντιμετώπιση των κρίσεων αλλά και στην επιτάχυνση της καινοτομίας κατά τη διάρκεια μεταβατικών περιόδων.

Ο 2ος Θεματικός Κύκλος διερευνά τον ρόλο των οικονομικών θεσμών αλλά και των προσώπων που τους απαρτίζουν,  όσον αφορά στην αντιμετώπιση των κρίσεων αλλά και στην επιτάχυνση της καινοτομίας κατά τη διάρκεια μεταβατικών ιστορικών περιόδων. Έμφαση δίνεται φυσικά στην περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Με την προσέγγιση αυτή επιχειρείται η μελέτη των επιμέρους κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων, με αναγωγή στη Συνολική Ιστορία.   

Η συγκεκριμένη θεματική αποτελεί επέκταση των ερευνητικών αντικειμένων του Συνεδρίου TransMoNEA/ Paris I, UMR D & S, 8/9 Οκτωβρίου 2020 ‘’ Acteurs du développement économique et financier entre global et local.  Un aperçu par le biais des réseaux personnels, durant l'entre-deux-guerres et au-delà  / Actors in economic and financial development, between global and local.  An analysis via personal networks, during the interwar period and beyond ‘’ και ταυτόχρονα προετοιμάζει μελλοντικές επιστημονικές εκδηλώσεις του Προγράμματος.   

 

Back To Top